QUINA DOCUMENTACIÓ HA APORTAR Al MOMENT DE FORMALITZAR L’ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA


Documentació inherent al moment de l’escriptura pública de compravenda


Persona física:


a) Per als residents a Espanya:

• Nacionalitat Espanyola: Original del Document Nacional d’Identitat (D.N.I.) o original del Passaport. En el cas d’aportar el passaport, haurà d’acreditar el NIF (número d’identificació fiscal).

• Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea: Original del passaport o targeta d’identitat del seu país i NIE,

• D’una altra nacionalitat: Original de la Carta de Residència acompanyat de l’original del passaport.


b) Per als no residents a Espanya:

• Original del passaport o Carta d’Identitat del seu país

• Número d’Identificació Fiscal (NIF) a Espanya.


Persona Jurídica:

• Original del document de constitució de la Societat.

• Original del document que acredita les facultats de qui signa en nom de la Societat.

• Original del Document d’Identitat (D.N.I. o passaport) del representant de la societat.

Persona Jurídica domiciliada fora d’Espanya:

• Original del document de constitució de la Societat degudament postil·lat.

• Original del document que acredita les facultats de qui signa en nom de la Societat degudament postil·lat.

• NIF (número d’identificació fiscal) a Espanya.

• Original del Document d’Identitat (carta d’identitat o passaport) del representant de la societat.

• En cas que el notari ho sol·liciti, ha de presentar traducció jurada dels documents. És aconsellable que la realitzi a Espanya atès que si no serà necessària la postil·la de la signatura del traductor jurat.

Documentació Original de l’Immoble:

1. Original del títol de propietat

• Escriptura de compra, acte judicial d’adjudicació, acceptació d’herència, etcètera

• Contractes previs inherents a la compravenda

2. Original del rebut de contribució urbana (IBI) de l’any en curs o de l’any anterior

3. Si l’immoble està gravada amb un préstec hipotecari i estigui totalment pagat (cancel·lat econòmicament)

Certificat de “SALDO ZERO” facilitat pel Banc / Caixa

• Certificat de cancel·lació registral de la hipoteca (sol·licitar)

4. Si el préstec hipotecari no estigui totalment pagat

• Certificat d‘SALDO PENDENT DEL PRÉSTEC perquè el COMPRADOR pugui reservar la quantitat corresponent a l’esmentat saldo i lliurar-la al Banc / Caixa que tingui la hipoteca. A la pràctica és recomanable què en el moment de la signatura de l’escriptura de compravenda, comparegués un responsable / apoderat del Banc per a la correcta operatòria de cancel·lació econòmica i posterior cancel·lació registral de la hipoteca.

• A més, ha de preveure que caldrà retenir el VENEDOR una provisió de fons per pagar les despeses de l’escriptura de cancel·lació,

5. Fotocòpia de tots els xecs o transferències que s’hagin efectuat per a la transmissió de la propietat, perquè el notari pugui incorporar-los en l’escriptura de compravenda. A més de justificants de transferències realitzada prèviament indicant comptes bancaris d’origen i destinació.

6. Jocs de claus de la propietat que es transmet (objecte de compravenda)

7. Original del certificat de l’Administrador de la Comunitat que acrediti que no hi ha deutes pendents emès amb data del dia de signatura d’escriptura davant notari.

8. fotocòpia de cada un dels següents rebuts de subministraments i impostos:

• Aigua | gas | electricitat

• IBI

• Contribucions especials en el cas que hi hagi

9. Cèdula d’habitabilitat

10. Certificat de qualificació energètica

11. certificat d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) per a finques – edificis de més de 30 anys d’antiguitat

Category :

Sin categoría

example, category, and, terms