ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE COMPRAR – VENDRE UN IMMOBLE


1.- SITUACIÓ JURÍDICA DE L’IMMOBLE:

Propietari Reial

Si hi ha herència i està feta l’acceptació i identificació dels hereus.

Escriptura d’acceptació d’herència.

Si hi ha usufructuari

Eventuals càrregues, censos o hipoteques

Hipoteques pendents de cancel·lació registral

Ocupants


2.- ENTORN:

L’entorn de l’immoble; Sorolls de dia i de nit, olors, etc.


3.- ESTAT MATERIAL DE L’IMMOBLE:

tèrmites

aluminosis

humitats

aïllament


DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DEL VENEDOR O AGENT:

1. NOTA SIMPLE REGISTRAL ACTUALITZADA

2. CÈDULA D’HABITABILITAT I NOMBRE

3. CERTIFICAT ENERGÈTIC

4. FITXA CADASTRAL ACTUALITZADA

5. FITXA URBANÍSTICA (PIU O PIC)

6. ESTAT DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

7. SI HI HA DERRAMES O NO

8. QUAN ES PAGA DE COMUNITAT

9. IBI

10. ITE SI CORRESPON I SI ESTÀ CORRECTE O NO.

11. CERTIFICAT AL CORRENT DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS AMB LA COMUNITAT VEÏNS

Category :

Sin categoría

example, category, and, terms